Akoestisch onderzoek

door metingen en modellering

Algemeen

Geluid kan mooi, maar ook hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge geluidniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet.  Voor het aspect geluid zijn verschillende wet-
en regelgeving van toepassing, maar de bekendste wet is toch wel de Wet geluidhinder. Het doel van de Wet geluidhinder is het beschermen van de mens tegen geluidhinder.

 

Bestrijding van geluidhinder

Voor de bestrijding van geluidhinder kunnen verschillende soorten maatregelen worden getroffen, zoals bestrijding van geluid aan de bron door: bijvoorbeeld stillere wegdekken, het vervangen van een ventilator, de aanschaf van een stillere heftruck, het zachter zetten van de stereo of het dempen van de piano.

Maatregelen in de overdracht tussen de bron en de ontvanger zijn bijvoorbeeld: het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal of een betere muurisolatie tussen een horeca-inrichting en een woning.

Maatregelen aan de kant van de ontvanger kunnen bestaan uit: het aanbrengen van (extra) geluidisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. Een maatregel op de arbeidsplaats kan bijvoorbeeld het dragen van otoplastieken zijn.

In alle gevallen moet het akoestisch onderzoek uitwijzen of de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden bij wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de (voorkeurs)grenswaarden te voldoen.Door geluidmetingen en/ of –berekeningen wordt de geluidsituatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Dit doen we met geluidmeters en modeleringssoftware, die voldoen aan de voor deze onderzoeken geldende normen.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media