Bouwplannen en veehouderijen in omgeving

omgekeerde werking

Bouwplan en veehouderijen in omgeving
Als u wilt bouwen in de omgeving van een veehouderij moet onderzoek worden uitgevoerd om toestemming te kunnen krijgen voor de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan. Dit geldt zowel voor een woning, het splitsen daarvan, een bedrijfsgebouw, een nieuwe woonwijk als voor een nieuw bedrijventerrein.

Om de gevolgen voor het plangebied in beeld te brengen, dient te worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’ van de milieuwetgeving. Dit houdt voor het aspect geur van dierenverblijven in, dat getoetst moet worden of de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, gelet op de geurbelasting die de aanwezige veehouderijen kunnen veroorzaken.

VSTACKS
Voor een plangebied kunnen wij de geurcontour(en) van de relevante veehouderijen op een kaart aangeven. Dit doen we met VSTACKS-vergunningen en VSTACKS-gebied en met een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De geurcontouren geven de individuele geurbelasting aan van de betreffende veehouderijen. Van de  relevante veehouderijen rondom het plangebied tekenen wij ook de vaste afstanden in die moeten worden aangehouden. Dit worden dan ‘vaste afstandscontouren’. Deze kunnen wij op dezelfde tekening of apart van de geurcontouren weergeven.

Wij rapporteren de geurcontouren met een tekstueel advies voor de ruimtelijke onderbouwing. In het rapport gaan wij in op het beoordelingskader, het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied en de belangen van en belemmeringen voor de betreffende veehouderij(en). Als er knelpunten zijn geven wij de mogelijke oplossingen aan.

Ook de achtergrondbelasting is van belang voor het woon- en verblijfsklimaat. De achtergrondbelasting is de geurbelasting die in een omgeving optreedt ten gevolge van de geurhinder van alle veehouderijen samen (cumulatie van geur). De achtergrondbelasting vergt een aparte cumulatieve berekening met VSTACKS-gebied. Deze resulteert in een cumulatieve geurcontour die vervolgens met een GIS wordt ingelezen en bewerkt.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media