Burenlawaai

een ernstige vorm van geluidhinder

Burenlawaai
Burenlawaai is een ernstige vorm van geluidhinder, vooral omdat het plaatsvindt in de privésfeer. Een eerste stap naar een aanpak van burenlawaai is een objectieve beoordeling. Deze beoordeling dient rekening te houden met optredende geluidniveaus én niet akoestische factoren zoals de vermijdbaarheid, het tijdstip van de hinder en de hinderfrequentie.

Matron 3, Bruel en Kjær
Avenue Adviseurs heeft ervaring in het objectief registreren en beoordelen van burenlawaai. Voor de registratie van burenlawaai maken wij gebruik van een interactief onbemandgeluidmeetsysteem, een Matron 3 van Bruel en Kjær. Een dergelijk meetstation wordt verzegeld en kan door de gehinderde op het gewenste tijdstip zelf ingeschakeld worden. Na inschakeling van het meetstation worden de geluidniveaus niet alleen geregistreerd, de geluiden waar de klachten betrekking op hebben worden ook opgenomen.

Onderzoek
Een burenlawaai onderzoek bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

1) een gesprek met de opdrachtgever / bewoner;
2) een grondige inventarisatie van de optredende hinder, waarbij gekeken wordt naar de bron (denk aan loopgeluiden, muziekinstallaties en klusgeluiden), de duur, de frequentie en het tijdstip van de optredende geluidhinder;
3) het beoordelen van de vermijdbaarheid van de optredende geluidhinder;
4) het vaststellen van een geschikte registratie / monitoring methode;
5) het, indien mogelijk, uitvoeren van verzegelde onbemande en interactieve duurmetingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de hoeveelheid meetdata op een slimme manier zo veel als mogelijk wordt beperkt;
6) het beoordelen en rapporteren van de geconstateerde geluidhinder;
7) het adviseren van maatregelen om de geconstateerde geluidhinder te beperken.

Daarnaast maken wij gebruik van gekalibreerde type 1 meetapparatuur, conform IEC 61672:2002. Dit is vooral van belang bij een eventueel juridisch conflict waarbij Avenue Adviserus als getuige- deskundige kan optreden. Bij de de beoordeling van de optredende hinder wordt aangesloten bij de hinderindicatie tabel volgens ISO R1996 – 1971 en de publicatie ‘Beoordeling van burenlawaai’, ing. R.C. Muchall 2006; worden bij het registreren van burenlawaai vaak ook geluidopnames gemaakt. Het voordeel hiervan is dat bronidentificatie achteraf nog steeds mogelijk is.

Tot slot zorgt onze maatwerk aanpak ervoor dat de onderzoekskosten beperkt blijven waarbij de kwaliteit van een onderzoek gewaarborgd blijft.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media