Geluidrapport

een akoestisch onderzoek geeft rechtszekerheid

Geluidrapport

Eist het bevoegd gezag vaak een geluidrapport? Veel bedrijven denken dat wel. Sterker nog, ze zijn van mening dat het bevoegd gezag soms ten onrechte een akoestisch rapport oplegt. In hun ogen wordt geen duidelijke onderbouwing gegeven wanneer wel en wanneer niet een akoestisch rapport nodig is. Echter een akoestisch onderzoek geeft een bedrijf ook rechtszekerheid, binnen de vergunde geluidruimte mogen bijvoorbeeld niet zonder meer woningen worden gebouwd.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden gegeven van een aantal geluidbronnen en geluidproducerende activiteiten, waarvoor een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

Akoestisch rapport mobiele puinbreker
Het bevoegd gezag kan om akoestische gegevens vragen bij de kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Hinder Bouwlawaai
Bij de afweging of bouw- en sloopactivitein leidt tot hinder, kan het bevoegd gezag een vragenlijst gebruiken. Bij grote complexe projecten is het raadzaam een akoestisch rapport te vragen, waarbij vooral aandacht is voor stille technieken.

Akoestisch rapport Besluit landbouw
In het kader van Besluit landbouw kan het bevoegd gezag in een aantal gevallen om akoestische gegevens vragen bij een melding voor een oprichting, verandering of wijziging.

Akoestisch rapport Besluit glastuinbouw
In het kader van Besluit glastuinbouw kan het bevoegd gezag in een aantal gevallen om akoestische gegevens vragen bij een melding voor een oprichting, verandering of wijziging.

Akoestisch rapport vergunningsplichtige inrichting
Het bevoegd gezag kan in een aantal gevallen om akoestische gegevens vragen bij een aanvraag voor een oprichting, verandering of wijziging van een vergunningsplichtige inrichting.

Akoestisch rapport Activiteitenbesluit
In het kader van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag in een aantal gevallen om akoestische gegevens vragen bij een melding voor een oprichting, verandering of wijziging.

Akoestisch rapport Arbobesluit
In het kader van het Arbobesluit kan de Arbeidsinspectie een beoordeling van het geluid op de arbeidsplaats verlangen. Tevens moet de werkgever voldoen aan de zorgplicht voor zover het gaat om specifieke maatregelen die direct beoogden gehoorschade te voorkomen en voor zover het
maatregelen betreft die betrekking hebben op preventie onderzoeken en metingen met betrekking tot de geluidbelasting op de arbeidsplaats.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media