Horeca, evenementen en geluid

geluid voor een breder publiek

 

Horeca
In tegenstelling tot evenementen is er bij horeca avond aan avond muziek.
Er moeten daarom door de gemeenten duidelijke geluidsgrenzen worden gesteld die er voor zorgen dat muziekgeluid in woningen niet hoorbaar is.
Bij aan- en inpandige woningen is daarbij altijd een begrenzer op de muziekinstallatie nodig. Daar blijken de algemene regels uit het Activiteitenbesluit voor 60% van de horecabedrijven ontoereikend. In die gevallen krijgen de bedrijven, veelal muziekcafés en discotheken, nadere eisen opgelegd. De gemeente bepaalt zo wat wel en niet kan.

Evenementen
Het vaststellen van maximaal toegestane geluidniveaus voor muziekevenementen verschilt per gemeente, waarbij soms te weinig rekening wordt gehouden met omwonenden. Iedere gemeente heeft op dit terrein zijn eigen beleid en uitgangspunten. Maar zelfs binnen één gemeente kunnen de geluidnormen per evenement verschillen.

Drukbezochte openluchtevenementen kunnen voor ernstige geludihinder zorgen. Hoge geluidniveaus en dreunende bassen kunnen tot laat in de nacht flinke overlast bezorgen. Als omwonenden weten waar ze aan toe zijn, als het niet te laat wordt en er voldoende weekenden zonder geluid zijn, dan accepteren ze veel; binnenstadsbewoners nog meer dan mensen in rustige woonwijken.

APV
Voor geluidoverlast van evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Het is daarom aan gemeenten hoe zij daarmee omgaan in de APV. Om overlastproblemen te kunnen beheersen is een evenwichtig evenementenbeleid noodzakelijk. Een beleid dat aangeeft waar hoeveel en welke soorten evenementen kunnen worden gehouden, passend bij de aard van de (woon)omgeving. Per evenement zal telkens opnieuw nut en noodzaak van een evenement en de overlast die omwonenden wordt aangedaan tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een regelmatige (jaarlijkse) evaluatie is gewenst, waarbij bekeken wordt welke problemen zich hebben voorgedaan en hoe die in de toekomst zijn te vermijden.

Aanvangstijdstip, tijdsduur, eindtijd en kwaliteit van geluidstechnici en muziekinstallatie zijn zeker zo belangrijk als het geluidsniveau zelf. Soms speelt ook het muziekprogramma een rol; een klassiek concert, een brassband of een popartiest worden immers verschillend beoordeeld. Extra aandacht moet worden besteed aan de lage tonen die vele kilometers verderop nog tot overlast kunnen leiden. Ook zijn goede afspraken nodig om indirecte hinder te vermijden, zoals door parkeren, laden en lossen en op- en afbouwactiviteiten. Daarbij speelt het voorkomen van slaapverstoring van omwonenden een belangrijke rol.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media