Evenementen en geluid

In opdracht van AVL Rental heeft Avenue Adviseurs onderzoek uitgevoerd naar de emissierelevante
bronsterkte LWR van ‘line-arrays’ en ‘cardioide subs’ om grip te krijgen op het muziekgeluid tijdens
evenementen.
Een line-array bestaat uit één lange kolom van precies identieke luidsprekers die onder elkaar
worden opgehangen worden. Door een speciaal uitgerekende spreidingshoek wordt bepaald hoeveel
er van deze luidsprekers nodig zijn en onder welke hoek zij moeten komen te hangen. Voordeel van
deze line-arrays is dat er een helderder klank wordt bereikt omdat de afzonderlijke luidsprekers
elkaar niet beïnvloeden, de precieze spreiding van elke afzonderlijke luidspreker zorgt ervoor dat de
‘banaan’ zich gedraagt als één grote luidspreker. Hierbij komt ook dat de kasten zich beter met elkaar
koppelen waardoor er met minder luidsprekers meer volume bereikt wordt.
Echter zijn er bij een line-array nog extra laagluidsprekers c.q. cardioide subs nodig, omdat de linearray enkel hoge tonen weergeeft. Sturen van cardioide sub is in beginsel niet mogelijk. Hoewel de
achterwaartse afstraling aanzienlijk verminderen kan worden moet de output aan de voorzijde niet
uit het oog verloren worden.
Het samen/opstellen van dergelijke systemen vereist een experimentele aard van de technicus.
Samen met de technicus van AVL Rental zijn door Avenue Adviseurs diverse opstellingen ingemeten.
De resultaten van het onderzoek (kunnen) worden gebruikt bij het inregelen van de muziekinstallatieen de opstelling hiervan, enerzijds om en goede klank/ dynamiek van het muziekgeluid bij het
publiek te krijgen, anderzijds om de geluidhinder bij omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen
en/ of te beperken.
Voor geluidoverlast van evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Het is daarom aan
gemeenten hoe zij daarmee omgaan in de APV. Aanvangstijdstip, tijdsduur, eindtijd en kwaliteit van
geluidtechnici en muziekinstallatie zijn zeker zo belangrijk als het geluidniveau zelf.

© 2012 — Avenue Adviseurs - mogelijk gemaakt door: 321 Media